ZARZĄD FUNDACJI:
Prezes – ks. dr Mirosław Szewieczek

„Miłość jest światłem, jest jak promień światła, który przechodząc przez kroplę wody, rozszczepia się w kolory tęczy. I za każdym razem wszystkie kolory światła mają w sobie nieskończoną ilość odcieni. Tak jak tęcza ma siedem kolorów, podobnie miłość może budować wspólnotę dóbr, rozkwitać apostolatem, prowadzić drogą świętości, budować komunię, rozwijać się na polu kultury.”

Chiara Lubich

Siedem kolorów tęczy: czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, indygo, fioletowy. Każdy z nich odpowiada innej sferze duchowości i innym aspektom życia człowieka. Kolory te w symboliczny sposób wyznaczają kierunki działań fundacji.

CELE FUNDACJI „DRACHMA”

  • tworzenie warunków do kształtowania i rozwoju człowieka, jako jednostki stanowiącej duchową, psychologiczną i intelektualną całość, funkcjonującą w określonych warunkach społecznych, poprzez: edukację, wsparcie, pomoc i służbę wzajemną;
  • ewangelizację społeczeństwa, w duchu chrześcijańskiej miłości i jedności, poprzez edukację oraz jednoczenie różnego rodzaju podmiotów społecznych;
  • pomoc najbardziej potrzebującym, którymi są: osoby niepełnosprawne, chore, samotne, uzależnione, zagrożone wykluczeniem społecznym, a także ich rodziny.
  • upowszechnianie kultury oraz edukacja kulturalna, których priorytetem staje się kształtowanie osoby wrażliwej na piękno, dobro i prawdę reprezentowane w szeroko pojętym dziedzictwie kulturowym, w skali lokalnej, europejskiej i światowej.
  • rozwijanie wychowawczych, kulturalnych i społecznych aspektów sportu, w ramach uznanego wzoru człowieka i społeczeństwa inspirowanych wizją chrześcijańską;
  • inicjowanie i wspieranie ruchów samopomocowych i wolontariackich.

Zachęcamy do obejrzenia wywiadu, w którym ks. Mirosław opowiada o naszej działalności.

Utworzyliśmy Fundację DRACHMA, by kontynuować nasze wcześniejsze różnorodne działania na rzecz drugiego człowieka.

Chcemy odpowiedzieć na narastające potrzeby rozwoju i samorealizacji młodych ludzi. Zakładamy integrację różnych środowisk młodzieżowych, również tych o ogromnym potencjale wartości, które często znajdują się na marginesie oddziaływania pedagogicznego. Kładziemy nacisk na uwrażliwienie młodzieży w kierunku niesienia pomocy (wolontariat). Aby pomóc młodemu człowiekowi otworzyć się, pragniemy realizować konkretne zadania związane z edukacją i animacją kulturalną.

Mamy świadomość, że w naszym mieście działa wiele ośrodków kulturalno – oświatowych. Cechą najmocniej odróżniającą nas od charakteru ich pracy jest to, że edukacja młodzieży w naszym Centrum opierała się będzie o holistyczne, czyli całościowe spojrzenie na człowieka, także w sensie nadprzyrodzonym.

Pragniemy budować relacje których mottem są słowa Chiary Lubich, która 25 grudnia 1973 r. napisała do fokolarinów taki tekst: “Jeśli dzisiaj miałabym opuścić tę ziemię i poproszono by mnie o jakieś słowo, jako ostatnie, które wyraża nasz Ideał, powiedziałabym wam – pewna, że mnie właściwie zrozumiecie – ‘Bądźcie rodziną’.

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Ruchu Focolare. Jego duchowość oparta na dążeniu do jedności i miłości wzajemnej dotarła do po ponad 200 narodów na świecie. Stała się ona też inspiracją dla ks. Mirosława Szewieczka do założenia Fundacji Drachma w 2008 roku. To był ten sam rok, w którym Chiarara Lubich – założycielka ruchu – odeszła do Pana na wieczny odpoczynek.